Má práce

Zastupitelstvo města Brna

Jedná se vlastně o takový městský parlament s 55 členy, organizovanými podle stranické příslušnosti v jednotlivých klubech. Zastupitelstvo zasedá minimálně 9x do roka, zasedání trvá celý den, je veřejně přístupné a přenášeno po internetu. Pro přijetí usnesení musí hlasovat "pro" minimálně 28 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina z 55 zastupitelů, kvorum je pevné. Zastupitelstvo volí primátora, náměstky, radní a členy výborů, schvaluje rozpočet města, prodeje majetku, obecně závazné vyhlášky atd. K hlasování se používá hlasovací zařízení, hlasování jednotlivých zastupitelů je uvedeno v zápisu ze zasedání ZMB. 

Zastupitelstvo má své tři výbory: finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro národnostní menšiny. Vykonávám funkci předsedy Konrolního výboru Zastupitelstva města Brna.