Co se právě děje

Stanovisko klubu zastupitelů za ČSSD k prodeji městských bytových domů

Na žádost náměstkyně primátora Kláry Liptákové jsme rádi vypracovali oficiální stanovisko k pozastavení privatizace.

Stanovisko KZ za ČSSD k prodeji městských bytových domů ze dne 14.1.2015

Klub zastupitelů ČSSD prezentoval své odmítavé stanovisko k pozastavení privatizace již na tiskové konferenci dne 12. 1. 2015, tisková zpráva je k dispozici na http://www.cssdbrno.cz/cs/index/detail/id/751-tak-nam-zastavili-privatizaci. Problematika prodeje městských bytových domů je velmi široká, nelze zcela spojovat téma probíhající privatizace dle Pravidel a téma případného prodeje dalších domů, kterých se tato privatizace netýkala.

 1. Pozastavený prodej dle Pravidel

ZMB svými usneseními určilo domy, které budou prodány nájemcům dle podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob (dále jen Pravidla). Tyto domy jsou zveřejněny na Seznamu domů doporučených k prodeji (dále jen Seznam) a připravovány k prodeji dle harmonogramu. K datu pozastavení privatizace je u 26 domů a domovních celků (tj. celkem 458 bytů) zastupitelstvem schválen záměr prodeje a nabídková cena. Podobná situace je u 21 domů a domovních celků (celkem 281 bytů), kde je připravováno schválení záměru prodeje a ceny. Na Seznamu potom zbývá ještě 6 domů a domovních celků (celkem 190 bytů), kde jsou právní překážky prozatím bránící přípravě prodeje.

Poslední znění Pravidel je platné od 1.11.2007, od té doby bylo prodáno tisíce bytů a město Brno nečelilo žádnému právnímu zpochybnění tohoto procesu. Nelze tedy pochybovat o správnosti celého postupu. Za daleko větší právní riziko považujeme možnou zásadní změnu podmínek prodeje u 53 domů (929 bytů), které jsou na Seznamu, zejména u skupiny 26 domů a domovních celků s 458 byty, kde ZMB závazně schválilo nabídku prodeje. Zákon č. 89/2012 Sb., totiž s účinností od 1.1.2014 stanovil dříve výslovně neřešenu tzv. předsmluvní odpovědnost. Ust. § 1729 stanoví, že dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, má v takovém případě povinnost nahradit druhé straně škodu. Situace je o to komplikovanější, že se jedná o zcela novou právní úpravu, ke které není dostupná judikatura a nelze tedy předjímat, jak by takový případný spor soud posoudil, nicméně existuje jistě riziko, že by v případném soudním sporu bylo rozhodnuto na základě výše citovaného ustanovení právě v neprospěch města Brna.

Nezanedbatelné je samozřejmě i morální hledisko změny podmínek během procesu privatizace. Není nám známo, že by některý z politických subjektů nové koalice během volební kampaně avizoval záměr zastavení probíhající privatizace a přehodnocení podmínek prodeje. Dotčení občané města se tak zcela oprávněně budou cítit podvedeni a znevýhodněni oproti těm, kteří privatizovali dříve. Opět bude otřesena důvěra lidí ve spravedlnost a politiky.

KZ ČSSD požaduje obnovení procesu privatizace a urychlený doprodej všech domů uvedených na Seznamu (53 domů a domovních celků s 929 byty) za neměnných podmínek Pravidel

2. Další prodej bytových domů

Naším cílem je systémově fungující městský bytový fond, proto nepovažujeme za možné pokračovat v plošné privatizaci. Pokud by byla dokončena privatizace podle Pravidel, zůstane městu Brnu 26.705 bytů, což je při 163.596 trvale obydlených bytech v Brně podíl 16 %.

Navrhujeme připravit metodiku, která by řešila postup při zájmu nadpoloviční většiny nájemců bytového domu o prodej do jejich vlastnictví. V případě, že by ZMB ve shodě s ZMČ odsouhlasilo záměr prodeje domu, ten by se prodal nájemcům za cenu obvyklou (tržní hodnotu) s možností uplatnění slevy do 20 % z kupní ceny, a to formou proplacení nákladů na opravy domu, provedené do 3 let od prodeje (analogie s refundací nákladů na opravy u současných Pravidel).

Vycházíme z přesvědčení, že zbývající bytový fond je svoji velikostí optimální pro potřeby bytové politiky města Brna. Není tedy důvod, aby město samo nabízelo k prodeji nájemcům některý z dalších domů. Město by však bylo metodicky připraveno na případnou iniciativu nájemců v domě a v případě jejích závazného zájmu o koupi domu by se rozhodlo (ve shodě s městskou částí), zda je ochotno dům za podmínek stanovených novou metodikou prodat. Nebylo by však možné překročit předem stanovenou kvótu prodeje 3.000 b.j., aby nedošlo k výraznému omezení bytového fondu vlastněného a provozovaného městem Brnem. Příjmy z prodeje by byly příjmem Fondu bytové výstavby tak jako doposud.

 

Ing. Oliver Pospíšil