Co se právě děje

Fakta k Amazonu

Minimálně od ledna tohoto roku čeří hladinu rybníčku brněnské komunální politiky spor o Amazon.

K zásadním společenským střetům o polohu nového nádraží či hokejového stadionu přibyl i spor o prospěšnosti či zhoubnosti Amazonu. Byť jsem od samého počátku zastáncem příchodu tohoto globálního giganta do Brna, chtěl bych se pokusit o rekapitulaci důležitých faktů k této kauze, pokud možno v objektivním duchu.

Proč je smluvním partnerem města CTP a ne přímo Amazon?

Strategií Amazonu (a celé řady jiných nadnárodních společností) není vlastnit objekty, využívají dlouhodobých pronájmů areálů postavených jim na míru developerskými společnostmi. CTP je developer, který na Černovické terase vlastní cca 1/3 pozemků potřebných pro umístění Amazonu. I stávající malé distribuční centrum Amazonu v Dobrovízi je developerské společnosti Panattoni, ta bude investorem i nového velkého distribučního centra.

Zastupitelstvo města Brna 10. 12. 2013 schválilo smlouvu s CTP o Amazonu, tato smlouva byla 30.12.2013 podepsána a je platná. Jedná se o smlouvu s odloženou účinnosti, celý kontrakt tedy zafunguje až po splnění smluvně definovaných podmínek.

Jaký by byl přínos Amazonu?

Jsou to především tolik vyzdvihovaná i zpochybňovaná pracovní místa. Ve smlouvě je pod sankcí garantováno 1500 stálých pracovních míst, přímo Amazon prezentoval až 2000 stálých pracovních míst a dalších 3000 sezónních pracovních míst před Vánocemi. Primátor partnerského města Lipska Burkhard Jung ve svém dopise uvedl: Jako zaměstnavatel potřebuje a hledá Amazon pracovní síly jak se specifickým vzděláním, tak také bez něho. Momentálně pracuje v Lipsku pro Amazon 2000 trvale zaměstnaných pracovníků. Tím Amazon více než naplnil smlouvu týkající se jeho usídlení v Lipsku. V době vánočních objednávek bylo v prosinci 2013 zaměstnáno dočasně v tomto lipském závodě dokonce 4000 zaměstnanců. Výše mezd a platů se pohybuje nad rámcem, který je v této logistické branži obvyklý. Přitom se vedle základního platu vyplácejí také prémie, opce akcií a vánoční prémie. Amazon také vzdělává v oblastech logistiky a informačních technologií Od roku 2009 existuje v Amazonu Lipsko rovněž závodní rada. Nemám důvod nevěřit takové autoritě, jako je primátor Jung, byť to může kontrastovat s různými publikovanými stesky německých odborářů.

Investice spojená s výstavbou centra je cca 100 mil. Eur, to znamená práci pro firmy v regionu.

Možný příchod Amazonu do Brna vrátil do hry stále odkládané řešení dopravního napojení průmyslové zóny na dálnici D 1. V plánech ŘSD nebyla výstavba dálničního napojení na nejbližší roky zahrnuta.

Město by utržilo za pozemky na Černovické terase 217 mil. Kč, kupní cena 1650 Kč/m2 je jedna z nejvyšší v ČR za srovnatelné pozemky v průmyslových a logistických zónách. CTP mělo provést úpravu křižovatek za 5,5 mil. Kč, vybudovat komunikaci a obratiště autobusů za 1 mil. Kč a poskytnout finanční příspěvek 26 mil. Kč na další úpravu infrastruktury v souvislosti s odstranění negativních vlivů z provozu Amazonu.

CTP mělo vykoupit pro realizaci dopravního napojení na D1 soukromé pozemky z vlastních prostředků do limitu 59,5 mil. Kč, tyto pozemky bezúplatně převést na město Brno nebo ŘSD.

Amazon jako největší internetový obchod na světě je indikátorem dobrého podnikatelského prostředí v regionu. Může pozitivně ovlivnit rozhodování celé řady velkých investorů a zaměstnavatelů při výběru nových lokací.

Jaké jsou nevýhody spojené s Amazonem?

Distribuční centrum Amazonu je třídírna zboží, kamiony přijíždí se zbožím pro naskladnění, z centra odjíždí kamiony se zásilkami, které vezou hromadně do zasilatelství typu PPL apod. (Amazon neumožňuje přepážkový výdej objednaného zboží zákazníkovi, zatížení dopravy od koncového zákazníka je vyloučeno). Je nesporné, že Amazon by dopravně zatížil především komunikace směrem k dálnici kamiony a také v pravidelných cyklech příjezdu a odjezdu zaměstnanců. CTP udává dle podkladů Amazonu zatížení osobními vozidly zaměstnanců v době odpolední špičky cca 300 vozidel za hodinu na odjezdu a cca 150 vozidel na příjezdu. Celková intenzita dopravy osobních vozidel směřujících do a z areálu se předpokládá 2000 za 24 hodin, cca 60 % jízd by mělo být vázáno na zaměstnance ze severozápadního segmentu (Brno), cca 30 % z východního segmentu od D1, Slavkova a Šlapanic a cca 10 % z jižního segmentu od Tuřan, což zde tvoří navýšení dopravy o cca 2 %. Zatížení lehkými a těžkými nákladními automobily se po převážnou část roku předpokládalo cca 140 vozidel za 24 hod. (tj. 3 - 4 příjezdy a 3 - 4  příjezdy nákladních vozidel za hodinu), v čase předvánoční špičky až 360 vozidel za 24 hod. (tj. 10 příjezdů a 10 výjezdů za hodinu). V tomto smyslu bylo provedeno i dopravní posouzení ulic Tuřanka a Řípská, ze kterého vyplynula potřeba zvýšení kapacity křižovatek dotčených křižovatek. CTP bylo připraveno kritické období mezi zprovozněním Amazonu a zprovoznění nového dálničního sjezdu kompenzovat 92 mil. Kč.

Panuje obava, že příchod Amazonu do Brna bude znamenat krach části maloobchodů a stávajících internetových prodejců. Amazon se rozhodl expandovat na východ, začne tak konkurovat maloobchodům a internetovým obchodům bez ohledu na to, zda bude jeho nejbližší distribuční centrum v Brně, Bratislavě či někde v Polsku. Už současné centrum v Dobrovízi slouží pro německý trh. Globalizaci, kterou Amazon představuje, Brno prostě nezastaví.

Dočítáme se občas v novinách, že Amazon platí málo peněz za otrockou práci, nezaměstnaní nebudou mít o místa v Amazonu zájem. V dopise lipského primátora jsem se takové negativní zkušenosti nedočetl. Moje poznání je, že i středoškoláci těžko shánějí v Brně práci, berou ze zoufalství i špatně placenou práci v různých call centrech. Práce v amazoňácké třídírně nemusí být žádné terno, ale i špatná práce je v těžké době lepší než žádná práce.

Jak dlouho se jednalo o Amazonu?

Někteří zastupitelé kritizují celý projekt, že je šitý horkou jehlou a po roce zákulisních jednání byl předložen nekvalitní materiál, o kterém nelze hlasovat.

Možnost příchodu Amazonu do Brna se v obecné podobě zmiňovala od května 2013. Dopisem z 15.7.2013 společnost CTP potvrdila vážný zájem Amazonu o lokalitu na Černovické terase a začaly se připravovat podklady, vše bylo limitováno okamžikem, kdy se konečně podaří CTP koupit od Ministerstva obrany bývalou Leteckou opravárenskou základnu II, aby byla celá potřebná plocha k dispozici a začalo projednávání v orgánech města. První materiál se záměrem pronájmu a prodeje předmětných pozemků Rada města Brna projednávala 7.8.2013, bylo vyžádáno stanovisko městských částí Brno - Černovice, Slatina a Tuřany, už v té době byla diskutována rizika z dopravního zatížení. Po jednáních, prezentacích a ladění smlouvy byl komplexní a propracovaný materiál předložen a schválen 10.12.2013 na jednání Zastupitelstva města Brna. Období 6 měsíců mi přijde jako adekvátní čas na to, aby si danou problematiku osvojily všechny zastupitelské kluby a zaujaly k ní neměnné stanovisko. Pokud budeme na jednání s investory, přípravu dokumentů a projednávání v zastupitelstvu potřebovat roky a ne měsíce, asi už v Brně nikdo investovat nebude.

Je umístění Amazonu na Černovické terase v rozporu s územním plánem?

Průmyslová zóna Brno - Černovická terasa měla v roce 2000 daleko větší ambice, než může mít reálně dnes. Je pochopitelné, že v té době byly vydány tzv. Zvláštní podmínky využití území (ZPVÚ), které určovaly využití průmyslové zóny výhradně pro umístění zpracovatelského průmyslu, výpočetní techniky, informačních technologií, elektroniky, telekomunikací a radiokomunikací, farmacie, biotechnologií a lékařských přístrojů. Tyto podmínky stanovené státem byly závazné na 10 let (doba již uplynula) a logistika nebyla ve vyjmenovaných oborech. ZPVÚ se dostaly jako zvláštní regulativ i do Územního plánu města Brna, proto by docházelo momentálně k nesouladu s územním plánem.

Pryč je ale doba, kdy Černovická terasa vítala velké investory jako Daikin, NittoDenko, Bosch atd. Už v roce 2010 byl na v té době využitelnou zbytkovou část pozemků průmyslové zóny vyhlášen tendr, nasměrovaný na developerské společnosti, které měly do zóny přivést své klienty. Není mnoho důvodů svazovat využití zbytku pozemků na Černovické terase překonanými regulativy. Současná legislativa ani nepřipouští přeurčenost funkčních ploch zvláštními regulativy. Z těchto důvodů bylo do tzv. Aktualizace ÚPmB zahrnuto i vypuštění tohoto omezení. Po schválení této procedury by bylo umístění distribučního centra Amazon v souladu s územním plánem.

Hrozí zastupitelům postih při schválení dodatku ke smlouvě o Amazonu?

Docházejí-li věcné argumenty, občas se přistupuje k vyhrožování a zastrašování. Už ve smlouvě schválené zastupitelstvem v prosinci 2013 je uváděno, že je věcí investora, aby si zajistil všechny úkony k zástavbě pozemků. V navrhovaném dodatku ke smlouvě bylo dokonce sdělení, že na pozemku nelze okamžitě stavět ještě posíleno a CTP tento fakt opakovaně akceptovalo, písemně i ústně při zasedání zastupitelstva.

Jako argument, že pokud zastupitelé odsouhlasí prodej pozemků momentálně nezpůsobilých k zástavbě pro logistiku, tak se mohou dopouštět trestného činu, posloužil judikát týkající se velmi odlišné kauzy. Tento judikát popisuje vydání rozhodnutí o umístění stavby referentkou stavebního úřadu v rozporu s územním plánem. Referentka předpokládala, že územní plán bude změněn, sama tuto skutečnost však nemohla ovlivnit.

Je plocha u letiště nabízená Krajem vhodnou alternativou?

Plocha u letiště byla Amazonu známa už v srpnu 2013, nabídka Kraje po neúspěšném jednání v brněnském zastupitelstvu v březnu 2014 byla jen mediální bublinou. Z hlediska napojení na dálnici D1 je tato lokace jistě zajímavá, ale specifika pozemku jako je vedení plynovodu a limity územního plánu skýtají možnost výstavby hal o souhrnné ploše 7,5 ha, kdežto Amazon požaduje jednu obrovskou halu o ploše přes 10 ha. Tak velký objekt s manipulačními plochami a parkovišti v okolí nelze na krajský pozemek umístit.

Amazon už do Brna nechce, má smysl ještě o něčem jednat?

Zástupci Amazonu projevovali obrovskou trpělivost až do jednání Zastupitelstva města Brna 18.3.2014, přestože tomu, co se na zasedáních opakovaně dělo, moc nerozuměli. Zprvu se zdálo, že v tomto přístupu setrvají i po březnovém zastupitelstvu, proto bylo prohlášení Tima Collinse z 2.4.2014 o tom, že Amazon s Brnem definitivně končí, velkým překvapením.

Jsem přesvědčen o tom, že všechny námitky a překážky, které byly postupně tomuto projektu kladeny do cesty, se podařilo vyvrátit či překonat. Pokud by smlouva s CTP schválením zastupitelstva přece jen nabyla účinnosti a Amazon v tom okamžiku neměl adekvátní náhradu, věřím že se zcela pragmaticky vrátí k Brnu.